Adatvédelmi tájékoztató - Béremelést most a szociális dolgozóknak! | beremelest.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön személyes adatai LMP – Magyarország Zöld Pártja (cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula 36.) által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül kapcsolattartási adatként az Ön nevét, az Ön e-mail címét és telefonszámát, valamint lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét kezeljük, és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információkat. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen.

Az adatkezelés célja a “Ne hagyjuk, hogy a kormány levegőnek nézze a szociális dolgozókat!”  c. petíció társadalmi hatásának növelése. 

Amennyiben Ön Ungár Péter Károly hírlevelére is feliratkozik, úgy az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása is a országgyűlési képviselő tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése a rendezvényekhez, kampányokhoz való csatlakozásra.A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy ezen petíció aláírása (illetve a hírlevélre való feliratkozás) összefügg e különleges adatokkal, minden Önről kezelt adat azok szerint a garanciák szerint vannak biztosítva, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít. Jogalapja ennek az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő LMP – Magyarország Zöld Pártja (cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula 36. e-mail cím: info@lehetmas.hu) Az adatokat az Adatkezelő a honlap WordPress CMS rendszerében tárolja.

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi Pázmándi Bálint egyéni vállalkozót (Nyilvántartási száma: 37615281), mely az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő rendszert működteti.

A kezelt adatokat az Adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Adatkezelő az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli.

Az Adatkezelő a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri, ÁSZ ellenőrzés esetén ha az ÁSZ személyes adatokat tartalmazó iratokat kér, abba tekint be).

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelő az adatokat általában a hozzájárulás visszavonásáig, míg a tiltó lista adatait a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeli.

Ha a fenti határidő leteltekor akár az Adatkezelő, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az Adatkezelő érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az Adatkezelő ezeket az adatokat – a tiltó lista adatai kivételével – haladéktalanul törli.

Ön adatai törlését – a tiltó lista adataira is kiterjedően – kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az ungar.peter@parlament.hu email címen jelezze. 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.